Coalitieakkoord mag socialer en groener

Sociaal Progressief Oirschot kan niet instemmen met het kersverse coalitieakkoord van De Gewone Man, CDA en VVD. We zijn niet tegen het akkoord, wel missen we enkele aandachtspunten die voor ons als sociale en groene partij uitermate belangrijk zijn. Op die twee gebieden (sociaal en groen) ontbreekt het aan een duidelijke en meer concrete visie. We hebben aanbevelingen gedaan. Het college gaat een programma opstellen waarin die aanbevelingen meer uitgewerkt worden. Een greep uit onze aandachtspunten:

Binnen het thema Sociale leefomgeving wordt in het coalitieakkoord veel geschreven over controle en budgetten. Wij willen hier de menselijke maat aan toevoegen: beleid heeft een gezicht. Wacht niet tot mensen die ondersteuning nodig hebben geen kant meer op kunnen maar benader deze groep actief. Investeer aan de voorkant door preventie en vroegsignalering. Maak informatie op de gemeentelijk website beter vindbaar.

Voor wat betreft betaalbaar wonen pleiten wij voor oplossingen die blijvend betaalbare woningen opleveren. Landelijk wordt groots ingezet op het bouwen van meer sociale huurwoningen, ook onze woningcorporaties dringen hier op aan! Wij willen nadrukkelijk voldoende nieuwe en betaalbare huurwoningen zoals ook afgesproken in Actieplan Wonen 2.0. We zien graag vermeld dat Oirschot zich hier met de woningbouwverenigingen hard voor gaat maken. 

In de huidige tijd mag een passage over groen niet ontbreken. We zoeken naar doelen die het college zich stelt voor de komende vier jaar (en daarna) als het gaat om behoud van bossen, heide, zandwegen en vennen.  Komt er een nieuwe boomverordening? Hoe krijgt het college de gemeente klimaatbestendig? Daar horen maatregelen zoals hemelwater vasthouden, schaduwplekken creëren, en tegel-eruit plant-erin bij. Tenslotte, we hebben een prachtig landschapskwaliteitsplan. Zeg ons wat er wordt ondernomen om alle aspecten van dit plan te realiseren.

Als je praat over groen dan moet je het ook hebben over de toekomst van agrarische bedrijven. Sociaal Progressief Oirschot vindt dat je het verduurzamen van de landbouw niet nog eens vier jaar door mag schuiven. Welke maatregelen gaat het college nemen om de agrarische sector op weg te helpen verder te verduurzamen?

En op het thema Bestuur en Dienstverlening hadden we toch echt daadkracht verwacht. Er zijn te weinig ambtenaren om onze inwoners te voorzien van een goede dienstverlening. De afgelopen drie jaar hebben wij  meermaals aangegeven dat ons ambtelijke apparaat beter ondersteund moet worden. Het laatste jaar was de gemeenteraad het daar unaniem over eens. Laten we dit dan ook gewoon doen.  

Sociaal Progressief Oirschot blijft zich de komende 4 jaar inspannen voor een constructieve samenwerking tussen gemeenteraad en college. Daarbij blijven wij onvermoeibaar onze kritische aandacht vestigen op sociale, culturele en groene thema’s zoals armoedebeleid, betaalbaar wonen, vluchtelingenopvang, klimaatadaptatie, heropening van De Enck, en verduurzaming van Oirschot.  

Pieter van Loon fractievoorzitter van Sociaal Progressief Oirschot

Geef een reactie