Algemene beschouwingen 2019

Hieronder de tekst zoals deze is voorgedragen door Arnold de Vries tijdens de bespreking van de financiële plannen voor het komende jaar:

Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand brengen van deze begroting. B&W, de ambtenaren en ook de gemeenteraad van onze gemeente Oirschot! Samen is veel werk verzet op een constructieve manier.

Sociaal Progressief Oirschot is een sociale en groene partij die vanuit een gezonde gemeentelijke bedrijfsvoering financieel haalbare dingen wil doen voor onze inwoners van nu en in de toekomst en daarnaast een duurzame omgeving nastreeft.

Sociaal

Sociaal betekent in onze ogen dat niemand tussen wal en schip valt, we het samen doen en dat iedereen faire kansen krijgt in het leven. Dit betekent een gemeentelijke organisatie die oog heeft voor de zorgen en mogelijkheden van kwetsbare inwoners. Wij vinden het fantastisch dat in onze kleine maatschappij vele mensen elkaar een beetje of meer helpen. Fijn voor de hulpbehoevende en vaak ook zeer waardevol voor degenen die om niets een handje toesteken. Wij kunnen in onze huidige maatschappij niet zonder onze mantelzorgers. Zij vormen een ruggengraat in onze samenleving. Het afschaffen van het mantelzorgcompliment vinden wij een slechte zaak. Wij zullen een motie indienen die ervoor zorgt dat het mantelzorgcompliment behouden kan worden. De heer Engels van de adviesraad zorg en samenleving Oirschot heeft zojuist een betoog gehouden dat wij alleen maar kunnen beamen en steunen. Hartelijk dank meneer Engels voor uw inbreng vanavond!

Wij hopen dat de preventieve maatregelen voorgesteld om duurdere tweedelijns zorg te voorkomen (transformatie & kantelingsagenda sociaal domein) een mooi effect heeft en zal waarmaken wat wordt voorspeld. Dat zou heel mooi zijn en hier hopen we allen op! Twee ton besparing die het moet kunnen opleveren lijkt ons erg optimistisch. Indien deze maatregelen onvoldoende werken nemen we aan dat gemeente Oirschot ruimhartig omgaat met inwoners die steun nodig hebben en passende hulp zal blijven inzetten. Op tijd de goede kwaliteit zorg leveren betekent ook dat de kosten voor de baten uitgaan om zodoende het optimale fysieke en emotionele resultaat voor onze inwoners te bereiken. Graag de besparingen die vrijkomen op het sociaal domein hier ook blijvend voor te labelen.
Graag reactie van de wethouder.

Huisvesting

Sociaal en groen betekent ook dat we sociaal en groen bouwen: betaalbare huur- en koopwoningen met extra aandacht voor onze jonge inwoners. De woningmarkt is voor hen steeds lastiger geworden zoals we allen weten. Er is simpelweg te weinig gebouwd de afgelopen jaren. Wat we jammer vinden is dat waar aan de Barcelona het jeugdhonk is ingeleverd, we in onze ogen te weinig woningen terugzien voor de jeugd. Terwijl dit wél is beloofd door WoonInc. Zij schreven letterlijk in hun persbericht: een nieuwbouwproject speciaal voor jongeren.

We gaan er vanuit dat de wethouder dit goed gaat maken in de nabije toekomst. Omdat we een opgave hebben om veel meer te bouwen in de Metropool Regio Eindhoven en dus ook Oirschot verwachten we echt zeer binnenkort mooie plannen met snelle bouw van betaalbare en duurzame woningen. We hebben een aantal mooie voorbeelden langs zien komen. Leuke huizen voor een zeer betaalbare prijs: wethouder verras ons.

Wat betreft duurzaamheid en wonen zijn we teleurgesteld in Wooninc. Zij hebben een taakstelling en die zien we te weinig terug. Op veel plaatsen in het land worden hele wijken aangepakt en sociale huurwoningen verduurzaamd. Betere isolatie en zelf elektriciteit opwekken: mooi voor de huurders, meer woongenot, een lagere energierekening en beter voor het milieu. Graag horen we van de wethouder wat hij/wij hier aan kunnen doen.

Duurzaamheidsopgave Kempen en Oirschot

Wij zien en merken te weinig van gemeente Oirschot op het gebied van CO2 reductie en duurzaamheid. Terwijl dit toch een speerpunt moet zijn. We doen wel mee in Kempenverband maar de gewone burger ziet en merkt in onze ogen niets of veel te weinig. Ja we horen dat er van alles komt en er heel veel met vallen en opstaan zal gaan. Graag wijzen wij de wethouder erop dat er subsidiemogelijkheden zijn van het rijk: regeling reductie energiegebruik om huiseigenaren te stimuleren in maatregelen die CO2 kunnen reduceren

Kent de wethouder deze regeling? Gaat gemeente Oirschot gebruik te laten maken van de subsidiemogelijkheid en vraagt deze aan voor 14 november? Kost niets en wel resultaat. Ja, wel ambtelijke inzet.

Wij willen dat er echt iets gebeurt! Daarom de motie samen met Dorpsvisie om in 2040 CO2 neutraal te kunnen zijn. Daar is een stappenplan voor nodig. De gemeente geeft het goede voorbeeld en lokale stakeholders als energie coöperaties en inwoners kunnen meehelpen aan breder gedragen oplossingen. Het moet van ons allemaal worden en we moeten hier meer over praten anders gaat het zeker niet lukken. Dus gemeente ga in gesprek en kijk wat er wel kan. Wij merken dat er veel ruis op de lijn zit die er ons inziens niet hoeft te zijn.

Groen

In de groene ruimte ervaren we op dit moment grote problemen met PAS. Dit geeft weer dat we langere tijd te weinig aandacht hebben gehad hebben voor problemen in de natuur. Vaak hebben we een voorschot hebben genomen op toekomstige verbeteringen met compensatie. Iedereen in onze mooie gemeente kent hier een aantal voorbeelden van, zelfs zeer recentelijk. We gaan ze niet benoemen maar wij als Sociaal Progressief Oirschot zijn wel blij dat er een kentering is in beleid. En we hopen op een voortvarende landelijke overheid die het probleem op zeer korte termijn zal tackelen. Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn.

Voor onze boeren gaan we voor het gezinsbedrijf, met een menselijke maat en in goede balans met omgeving. Circulair, dit betekent wel wat kostenverhoging voor ons allen maar dit levert wel een volhoudbaar systeem voor de toekomst op. Indien nodig vinden we het belangrijk dat boeren en buitenlui die willen investeren in een nieuwe toekomst en economische dragers voor het platteland worden gesteund. We verwachten ook (financiële) ondersteuning en projecten van provinciale en landelijke overheid. Laten we ons mooie buitengebied behouden en niet verloederen!

De gemeentelijke organisatie is kwetsbaar. We zijn niet groot, problemen zijn tegenwoordig wat complexer dus dat maakt het lastig. Daarom moet meer geïnvesteerd worden in eigen kracht van de organisatie en moet specialistische kennis ingeleend/ingehuurd waar nodig en op tijd!

Daarnaast maken we ons zorgen over VTH de Kempen: veel langdurig zieke werknemers, veel verloop dus ook nieuwe werknemers. Wij vinden vergunningen, toezicht en handhaving van groot belang. Op tijd acteren, direct duidelijk kunnen zijn en handhaven voorkomt veel problemen. Hoe houden we hier voldoende grip op wethouder? Ook met het oog op de nieuwe omgevingswet in 2021.

Financieel gezonde gemeente

Met wat kunst- en vliegwerk is het gelukt om een sluitend meerjarenperspectief tot stand te brengen. Echter ruimte voor hele grote ambities zit er helaas niet in. We hebben met zijn allen grote ambities maar niet alles kan. Het leek erop dat een Integraal Kind Centrum, waar we met vele partijen een intentieovereenkomst voor hebben gesloten in januari 2018 zeker niet haalbaar was in de huidige voorliggende begroting. Zeven miljoen euro is een hele grote som geld, ook als je kijkt wat dat op jaarbasis voor de begroting betekent. Er lijkt echter door opnieuw te kijken naar het dekkingsplan misschien een lagere jaarlijkse kostenpost te realiseren. Sociaal Progressief Oirschot wil graag onderzoeken wat de werkelijke jaarlijkse kosten met alle ins en outs voor onze gemeenschap betekenen. Wij streven naar het kunnen nemen van een gefundeerde beslissing en streven naar een zo groot mogelijke gedragenheid in de raad voor een dergelijk voorstel. Net als velen zijn we nieuwgierig naar de uitkomst van wat, wanneer en hoe.

Gelukkig geeft de septembercirculaire een iets ander beeld. Maar zoals de verschillen tussen mei en september een positief beeld laten zien kan het echter ook weer snel de andere kant opgaan! Niet te snel een voorschot nemen op de toekomst anders staan we zo weer voor grotere problemen.

Al met al:

Sociaal en groen voor al onze burgers

Een stabiele toekomstgerichte gemeente met reële ambities

Graag samen!

Arnold de Vries
fractievoorzitter Sociaal Progressief Oirschot

29 oktober 2019

Een gedachte over “Algemene beschouwingen 2019

Geef een reactie